Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa

Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa

Organizator: Instytut Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Katedra Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego.

Termin zgłoszeń:2016-07-07
Termin konferencji:2016-10-18 do 2016-10-19
Miejscowość: Częstochowa
Punktacja publikacji:4
Opłata konferencyjna od:350 zł brutto
Dane kontaktowe:

sefpa.ajd.czest.pl
konferencja.forum@yahoo.com
Informacje ogólne: Głównym celem Konferencji będzie przedstawienie, omówienie oraz dyskusja nad problematyką wzajemnego oddziaływanie na siebie oraz przenikania się porządków prawnych, jak i poszczególnych ich części, we współczesnych państwach europejskich.
Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego oraz teorii i filozofii prawa Komitet Organizacyjny dokonał wyboru trzech głównych obszarów badawczych, które będą przedmiotem obrad konferencji.

Komitet Organizacyjny proponuje następujący podział tematyczny Konferencji:

  • kierowany do przedstawicieli teorii i filozofii prawa, politologów oraz socjologów, przedmiotem rozważań mogą być przykładowo: filozoficzne i społeczne uzasadnienia dla ekspansji pewnego rodzaju myślenia o prawie, takie jak: globalizacja, integracja europejska, problematyka konwergencji oraz unifikacji kultur prawnych w Europie, ale także teorie postkolonialne jako objaśniające powstawanie procesów oddziaływania pewnych porządków prawnych na inne, opartych na relacji centrum – peryferia.
  • kierowany do przedstawicieli prawa europejskiego, międzynarodowego, osób zajmujących się komparatystyką oraz praktyków, przedmiotem rozważań mogą być przykładowo: przenikanie się i wzajemne oddziaływanie oraz transfery instytucji prawnych z różnych systemów prawnych na proces legislacyjny, jak również wpływ prawa europejskiego i międzynarodowego na krajowy porządek prawny. Ważnym zagadnieniem, które może się w tej części znaleźć jest również problematyka legal transplants.
  • kierowany do przedstawicieli szeroko rozumianego prawa publicznego, prawa prywatnego, praktyków oraz przedstawicieli instytucji publicznych: uwaga zostanie skupiona na oddziaływaniu na siebie poszczególnych gałęzi w ramach jednego systemu prawa, np.: procesy prywatyzacji prawa publicznego oraz publicyzacji prawa prywatnego, transfery metod działania/narządzi prawnych/instytucji pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa, powstawanie instytucji łączących w sobie cechy charakterystyczne dla różnych gałęzi prawa.