Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Członkostwo

Korzyści z członkostwa

 • Przynależność do organizacji z tradycjami międzywojennymi
 • Przynależność do organizacji zrzeszającej naukowców zajmujących się polityką społeczną i praktyków pracujących w sferze społecznej
 • Uczestnictwo w organizowanych przez PTPS konferencjach, sympozjach i spotkaniach i innego rodzaju wydarzeniach
 • Uczestnictwo w projektach realizowanych przez PTPS
 • Bezpłatne egzemplarze Biuletynu PTPS Wiadomości Społeczne
 • Możliwość publikacji tekstów w wydawnictwach PTPS

Składki

 • W przypadku wpłat dokonanych do 31 marca 2024r., obowiązuje poprzednia wysokość składki członkowskiej tj. 50 zł.
 • Dla wpłat dokonanych po  kwietnia 2024r. obowiązuje nowa wysokość składki członkowskiej tj. 100 zł.
 • Składki na dany rok należy uiścić do 30 czerwca danego roku przelewem, na konto PTPS:  54 1020 1156 0000 7002 0061 1699
 • Studentom, asystentom i doktorantom dziennym przysługuje zniżka w wysokości 50% wymiaru składki
 • O obniżenie lub zwolnienie z obowiązku opłacania składki może wystąpić do Zarządu Głównego każdy członek PTPS.
 • Członkowie PTPS zalegający ze składkami dłużej niż 1 rok, proszeni są o kontakt mailowy – w celu zweryfikowania zaległości – na adres: zg.ptps@gmail.com 

Procedura i warunki przyjęcia

 • Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zdolna do działań prawnych, czynna naukowo lub zawodowo w zakresie polityki społecznej, lub w stosunku do której Zarząd Główny uzna posiadane kwalifikacje za równorzędne. Członkiem zwyczajnym może zostać również student ostatnich lat studiów wyższych w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych.
 • Kandydat powinien uzyskać poparcie dwóch członków PTPS potwierdzone podpisami na formularzu deklaracji. Wypełnioną deklarację wraz z dowodem opłaty składki na konto PTPS należy przesłać na adres PTPS. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Główny i powiadamia o niej kandydata.