Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Muzeum

Plik pdf Autor/Redaktor Tytuł Opis Rok
Helena Radlińska Zagadnienie opieki społecznej „Zagadnienie opieki społecznej” ukazało się w „Pracy i Opiece Społecznej” z 1947 r., a „Rozważania. Pomoc, ratownictwo, opieka” w „Służbie Społecznej” z 1946 r. 1947
Konstanty Krzeczkowski Polityka społeczna Hasło z Encyklopedii Nauk Politycznych 1939
L. Kandziora (red.) Wpływ bezrobocia na pracę w szkole Wydawnictwo Inspektoratu Szkolnego Miejskiego w Poznaniu 1939
Irma Wojtyniakowa przy współpracy Kazimiery Kozłowskiej i in. Praca zarobkowa kobiet w świetle ankiety 1937 Wydawcą był Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 1938
Opiekun Społeczny nr 10-(25), X 1938 Jeden z numerów Opiekuna Społecznego wydawanego przez Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. W numerze m.in. o Kartotece Centralnej i narodowo-socjalistycznej pracy społecznej 1938
PTPS Sprawozdanie z obrad II Międzynarodowego Kongresu Polityki Społecznej Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej 1938
Leon Dydusiak Zagadnienie żebractwa w Polsce Nakładem Towarzystwa „Opatrzność” w Borysławiu 1938
Adam Ostrowski Walka ludności wiejskiej z żebractwem w Polsce Referat wygłoszony na I Ogólnopolskim Zjeźdie Przeciżebraczym w Poznaniu 24 do 26 lutego 1937 1937
Konstanty Krzeczkowski Uwagi nad drogami opieki społecznej Odbitka z zeszytu 1-2 z 1936 r. Kwartalnika „Samorząd Terytorialny” 1936
Ludwik Landau Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy Instytut Spraw Społecznych. Sprawy Rynku Pracy i Bezrobocia – Nr 8 1936
Melania Bornstein-Łychowska (red.) Ministerstwo Opieki Społecznej Część I książki „Polityka społeczna państwa polskiego 1918-1935” 1935
Anna Minkowska Rodzina bezrobotna. Na podstawie ankiety 1932 r. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Sprawy Robotnicze nr 12 1935
Ludwik Landau Dochody z pracy najemnej w r. 1929 Instytut Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen. Badania nad dochodem społecznym w Polsce – tom 2 1934
Tadeusz Czajkowski, Jan Derengowski Bezrobocie pracowników umysłowych w Polsce 1927-1932 Instytut Spraw Społecznych, Sprawy Rynku Pracy nr 1 1933
Zofia Daszyńska-Golińska Polityka społeczna Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Wolnej Wszechnicy Polskiej, dwa fragmenty 1933
Halina Krahelska, Stefan Pruss Życie bezrobotnych. Badania ankietowe Wydawnictwo Instytutu Spraw Społecznych 1933
Maria Balsigerowa Społeczne skutki bezrobocia wśród fizycznych pracowników przemysłowych m. st. Warszawy w świetle ankiety 1931/32 Wydawnictwo PTPS 1932
Halina Krahelska Praca kobiet w przemyśle współczesnym Instytut Gospodarstwa Społecznego, Sprawy Robotnicze nr 10 1932
Prace Wydziału Statystycznego M. St. Warszawy, Nr. 5 Budżety rodzin robotniczych w Warszawie w latach 1927-1929 Skład Główny w Wydziale Statystycznym Magistratu 1932
Melania Bornstein-Łychowska (red.) Wiadomości Społeczne nr 1, rok II Czasopismo wydawane przez przedwojenne Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, w numerze sprawozdania z działalności PTPS w 1930 r. i w pierwszym półroczu 1931 1931
X. Dr Antoni Szymański Społeczne znaczenie rozwodów Publikacja wydana nakładem Towarzystwa Wiedzy Chrześcijańskiej 1931
T. Szturm de Sztrem Bezrobocie w Europie dzisiejszej. Przyczynek do teorji kryzysów Wydawnictwo Instytutu Gospodarstwa Społecznego 1931
Konstanty Krzeczkowski Problemat polityki społecznej, Gmina jako podmiot polityki komunalnej Pierwszy tekst ukazał się w 1930 r., a drugi w 1938 r. Oba zostały wydane w ramach wyboru z 1947 r. 1930
Stanisław Rychliński Marnotrawstwo sił i środków w przemyśle Wyniki prac komisji ankietowej dotyczące badania warunków i kosztów produkcji oraz wymiany 1930
Instytut Gospodarstwa Społecznego Instytut Gospodarstwa Społecznego 1920-1930. Sprawozdanie z działalności dziesięcioletniej Warszawa 1930
Magistrat M.St. Warszawy I Miejska Stacja Higieny Zapobiegawczej Książka opisuje działania Miejskiej Stacji Higieny Zapobiegawczej Mokotowskiego Ośrodka Zdrowia przy ul. Puławskiej 91 w Warszawie 1929
Gustaw Simon Zagadnienie społeczne w konstytucji polskiej Wydawnictwo międzywojennego PTPS nr 7 1928
Melanja Bornstein-Łychowska 10 lat polityki społecznej państwa polskiego 1918-1928 „Szkic niniejszy ma na celu zapoznanie czytelnika z głównemi wytycznemi
rozwoju polityki i opieki społecznej w Polsce odrodzonej i stanowi
pierwszą próbę ujęcia w pewien całokształt tych złożonych zagadnień”
1928
Służba społeczna w Polsce Poprzedzona wstępem Ludwika Krzywickiego, wydana przez Komitet Polski Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 1928
Henri Fuss Zapobieganie bezrobociu i stabilizacja życia gospodarczego Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej 1928
Wacław Konderski Istota i granice gospodarcze ubezpieczeń społecznych Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie 1928
Ignacy Koschembahr-Łyskowski Cele i zadania polityki społecznej Wydawnictwo międzywojennego PTPS nr 1 1927
Władysław Landau Ośmiogodzinny dzień pracy Instytut Gospodarstwa Społecznego, Sprawy Robotnicze nr 1 1927
Zofia Daszyńska-Golińska Zagadnienia polityki populacyjnej Biblioteka Gazety Administracji i Policji Państwowej 1927
Tadeusz Zakrzewski Lichwa na wsi Wyniki kwestionariusza rozesłanego do Kas Stefczyka 1927
Ludwik Krzywicki Nowoczesna kwestia społeczna Część II zbioru wykładów „Wstęp do historii ruchów społecznych” 1926
Józef Mazurkiewicz Zagadnienie pracy w konstytucjach powojennych Prace z dziedziny socjalistyki zeszyt 1 1926
Antoni Szymański Polityka społeczna Uniwersytet Lubelski, dwa fragmenty 1925
Towarzystwo Popierania Pracy Społecznej Recz o Towarzystwie Pracy Społecznej w Warszawie 1908-1915 Wydanie Biura Pracy Społecznej 1916
Gustaw Simon Nowe prawo o przymusowem ubezpieczeniu robotników Przedruk z Tygodnika Polskiego 1913
W. Miklaszewski Rozwój cielesny proletarjatu Warszawy w świetle pomiarów antropometrycznych Warszawa 1912
Zofia Daszyńska-Golińska Teoretyczne podstawy polityki społecznej w XIX stuleciu Wydawcą była Księgarnia Naukowa 1906
Fryderyk Skarbek O ubóstwie i ubogich Drukarnia Gałęzowskiego w Warszawie 1827