Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Oddział w Lublinie

Sprawa utworzenia Lubelskiego Oddziału PTPS dojrzewała od wielu już lat, wszak stanowi nie tylko potrzebę chwili, ale wyraz sprawiedliwości wobec tych, którzy, będąc przedstawicielami środowiska lubelskiego, należeli do twórców PTPS w Polsce. Towarzystwo, o którym mowa, powstało w 1924 roku, skupiając w swoich szeregach m.in. ks. Antoniego Szymańskiego i ks. Aleksandra Wóycickiego, wybitnych profesorów KUL. Z czasem dołączył do nich prof. Czesław Strzeszewski, znany głównie na polu katolickiej nauki społecznej.

Dorobek PTPS w okresie międzywojnia budzi niekwestionowane uznanie, gdyż w sposób istotny przyczynił się do rozwoju polskiej polityki społecznej. O znaczeniu tego zaangażowania świadczy choćby informacja zawarta w Małej encyklopedii pojęć społecznych (Londyn 1946), wedle której „Polska w latach 1918-39 wyprzedziła swym ustawodawstwem społecznym większość innych krajów, w szczególności zaś Francję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone A. P.”.

Lubelski Oddziału PTPS stanowi jakby konsekwencję wcześniejszego utworzenia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II nowej Katedry Polityki Społecznej i Etyki Politycznej. Powstała ona 1 października 2004 roku na bazie istniejącej w Instytucie Socjologii Katedry Katolickiej Nauki Społecznej. Pod względem ideowym nawiązuje ona do intelektualnej spuścizny lat dwudziestych ubiegłego stulecia, kiedy to w środowisku (Katolickiego) Uniwersytetu Lubelskiego ukazała się książka ks. Antoniego Szymańskiego nosząca tytuł Polityka społeczna (Lublin 1925). Dzieło to stanowi rodzaj podręcznika (pierwszego w historii napisanego po polsku), będącego próbą identyfikacji rodzącej się wówczas dyscypliny, która z czasem została powszechnie określona mianem polityki społecznej.

W dniu 1 grudnia 2009 roku powstała specjalna Grupa Inicjatywna, która wystosowała odpowiednie pismo do Zarządu Głównego PTPS w Warszawie z prośbą o utworzenie oddziału regionalnego. Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku jednomyślnie przyjął tę inicjatywę i przekazał odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Sądowniczego. Postępowanie to zostało zakończone powiadomieniem Zarządu Głównego PTPS, że Sąd Rejonowy w Warszawie wpisał do rejestru Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Lublinie. Nr pozycji rejestru 72675 z 23 VI 2010 r.

Do czasu wyboru statutowych władz Oddziału obowiązki prezesa pełnił ks. Jan Mazur OSPPE, prof. KUL

Deklaracja o chęci utworzenia terenowego oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Lublinie

Jan Mazur OSPPE, Ks. Aleksander Wóycicki jako polityk społeczny

III Zwyczajny Zjazd Oddziału Lubelskiego PTPS

W dniu 9 maja 2019 roku w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbył się III Zwyczajny Zjazd Oddziału Lubelskiego PTPS. Zjazd oddziału zwołano zgodnie z § 35 Statutu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w celu wyboru nowych Władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Pierwszy termin Zjazdu wyznaczono na godzinę 16³º. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 17ºº. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób w tym 12 członków Oddziału uprawnionych do głosowania. Zebranych przywitał dr Arkadiusz Biały Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, który odczytał list skierowany do naszego oddziału od Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej prof. nadzw. dr hab. Mirosława Grewińskiego oraz stwierdził ważność obrad.

Następnie odbyło się głosowanie nad wyborem Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu, którymi zostali dr  Arkadiusz Biały – Przewodniczący, mgr Anna Szkoła – Sekretarz. Kolejnym punktem było przyjęcie zaproponowanego porządku obrad po którym nastąpiła Prezentacja Regulaminu obrad Zjazdu Lubelskiego Oddziału PTPS. W dalszej części spotkania zostały przedstawione sprawozdania z działalności OL PTPS w mijającej kadencji. Po udzieleniu absolutorium dotychczasowemu Zarządowi nastąpił wybór nowych władz statutowych Oddziału (powołanie komisji skrutacyjnej, zgłaszanie kandydatów). Zjazd Oddziału podjął decyzję, aby wybór władz oddziału przeprowadzić w głosowaniu tajnym oraz aby oddzielnie głosować na grupę kandydatów zgłoszonych do Zarządu Oddziału oraz grupę zgłoszoną do Komisji Rewizyjnej Oddziału. W wyniku głosowania nastąpiło ukonstytuowanie się nowego Zarządu Oddziału Lubelskiego PTPS oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału. Nowo wybrane władze Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału

1) Prezes – dr Paweł Wiśniewski

2) I wiceprezes – prof. dr hab. Stanisław Kosiński

3) II wiceprezes – dr Wójcik Michał

4) Skarbnik – mgr Czernij-Jezierska Justyna

5) Sekretarz – mgr Anna Szkoła

Komisja Rewizyjna Oddziału

1) Przewodniczący – dr Komorska Marta

2) Sekretarz – dr Arkadiusz Biały

3) Członek Komisji – ks. dr Tułowiecki Dariusz

Po ukonstytuowaniu się nowo wyłonionych władz Oddziału miała miejsce krótka dyskusja dotycząca przyszłych działań, które Oddział Lubelski PTPS mógłby zrealizować. Następnie prowadzący obrady uznał, że porządek zebrania został zrealizowany i podziękował wszystkim za uczestnictwo w zebraniu.