Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Statut

S T A T U T POLSKIEGO TOWARZYSTWA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział I. Nazwa, charakter prawny, siedziba władz naczelnych, teren działania

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, w skrócie PTPS, zwane w dalszym ciągu „Towarzystwem”.

§ 2.

Terenem działalności PTPS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 3.

Towarzystwo jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

§ 4.

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.
2. W stowarzyszeniach Towarzystwo jest reprezentowane przez prezesa lub innego członka Zarządu Głównego upoważnionego przez prezesa.

§ 5.

1. Towarzystwo może posiadać oddziały terenowe.
2. Oddziały terenowe tworzy i likwiduje Zarząd Główny.

§ 6.

1. Towarzystwo używa unikalnego znaku logo.
2. Towarzystwo ma swoją stronę internetową. Oddziały terenowe Towarzystwa mogą mieć własne strony internetowe.
3. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku : „Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej” i z napisem pośrodku: „Zarząd Główny” oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem odpowiednio Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału .
4. Towarzystwo może ustanawiać odznaki organizacyjne i honorowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników na zasadzie odpłatności, w tym również spośród swoich członków.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 8.

Celem Towarzystwa jest:
1) kultywowanie i rozwijanie idei, wartości i tradycji polskiej polityki społecznej oraz działanie na rzecz ich realizacji;
2) stwarzanie więzi w środowisku polityków społecznych w skali kraju i regionów;
3) inicjowanie i popieranie badań naukowych , upowszechnianie najlepszych praktyk rozwiązywania problemów społecznych poprzez działalność wydawniczą i organizowanie seminariów i konferencji tematycznych;
4) opracowywanie, przedstawianie i publikowanie stanowiska polityków społecznych w stosunku do bieżących i ogólnych problemów, związanych z polityką społeczną;
5) współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problemami polityki społecznej;
6) popieranie młodzieży studiującej i badającej problemy polityki społecznej;
7) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych;
8) popieranie dialogu społecznego między partnerami społecznymi;
9) promowanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej;
10)kreowanie pilotażowych projektów aktywizujących grupy marginalizowane oraz popularyzowanie ich wyników;
11)wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu;
12)wspieranie doradztwa dotyczącego kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wyboru zawodu w środowiskach wiejskich i miejskich;
13)popularyzowanie alternatywnych form edukacji na odległość (on-line), kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
14)udział w opracowywaniu programów i strategii regionalnej i lokalnej polityki społecznej;
15)wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw edukacyjno-wychowawczych; 16) wspieranie podmiotów ekonomii społecznej.

§ 9.

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) organizowanie spotkań dyskusji, odczytów, zebrań, konferencji, sympozjów, konkursów, warsztatów, targów,
2) prowadzenie studiów i badań naukowych;
3) prowadzenie kół naukowych;
4) krzewienie wymiany myśli i organizowanie wymiany informacji naukowej pomiędzy środowiskiem polityków społecznych a przedstawicielami innych dziedzin nauki i praktyki życia społecznego i gospodarczego;
5) organizowanie pracy sekcji problemowych dla prowadzenia dyskusji, konferencji i badań w poszczególnych dyscyplinach polityki społecznej oraz komisji dla opracowywania określonych problemów;
6) wspieranie inicjatyw lokalnych, regionalnych, krajowych i ponadnarodowych w zakresie polityki społecznej, w tym polityki zatrudnienia i rynku pracy, kształcenia ustawicznego, polityki równych szans, polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
7) kreowanie i realizacja programów i projektów społecznych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym głównie ze środków funduszy strukturalnych UE,
8) prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności wydawanie publikacji periodycznych i nieperiodycznych z zakresu działania PTPS;
9) wykonywanie ekspertyz;
10)organizowanie bibliotek, czytelni i klubów;
11)organizowanie i prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych, uniwersytetów III wieku;
12)organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego osób pracujących w sferze polityki społecznej; 13)ustanawianie stypendiów i nagród naukowych;
14)współpracę w zakresie celów Towarzystwa z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz jednostkami organizacyjnymi samorządów, stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą, organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi,
15)udział lub współuczestnictwo w kongresach i konferencjach naukowych służących rozwojowi i krzewieniu nauk z zakresu polityki społecznej, tak krajowych, jak zagranicznych; 16)tworzenie funduszu samopomocy koleżeńskiej na zasadach dobrowolności; 17)rozwijanie innych form działalności, służących realizacji celów PTPS.

ROZDZIAŁ III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie PTPS dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających, 3) honorowych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym PTPS może zostać osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zdolna do działań prawnych, czynna naukowo lub zawodowo w zakresie polityki społecznej, lub w stosunku do której Zarząd Główny uzna posiadane kwalifikacje za równorzędne. Członkiem zwyczajnym może zostać również student.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana działalnością Towarzystwa i deklarująca pomoc rzeczową lub finansową i merytoryczną.

§ 12.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju nauki o polityce społecznej, lub w zakresie realizacji polityki społecznej, albo szczególnie zasłużona dla rozwoju działalności Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Głównego.

§ 13.

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji oraz przy poparciu dwóch wprowadzających członków zwyczajnych.
2. W przypadku odmowy przez Zarząd Główny przyjęcia na członka zwyczajnego osobie zgłaszającej swą kandydaturę przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu.
3. O ponownym przyjęciu w poczet członków zwyczajnych osób, które już były uprzednio członkami zwyczajnymi rozstrzyga Zarząd Główny w drodze uchwały, biorąc pod uwagę okoliczności, w których ustało członkostwo ponownie zgłaszających akces do Towarzystwa.
4. Członek Towarzystwa zostaje zawieszony przez Zarząd Główny w prawach członkowskich w przypadku zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dwóch lat.
5. Członków wspierających, będących osobami prawnymi przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnych deklaracji. Członek wspierający działa przez swego przedstawiciela.

§ 14.

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
2) uczestniczenia w zebraniach i imprezach Towarzystwa;
3) zgłaszania wniosków i uwag dotyczących działania Towarzystwa;
4) korzystania z urządzeń Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd Główny.
2. Członek wspierający ma prawa określone w ust.1 z wyjątkiem pkt 1.
3. Członek honorowy może uczestniczyć czynnie w Zjeździe Krajowym i w zjazdach oddziałów, we wszystkich pracach Towarzystwa i posiada czynne i bierne prawo wyborcze; nie ma on obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15.

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) brać aktywny udział w życiu i pracach Towarzystwa i popierać jego cele;
2) przestrzegać postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
3) opłacać regularnie składki członkowskie według zasad ustalonych przez Zarząd Główny.
2. Członek wspierający ma obowiązek świadczyć zadeklarowaną pomoc rzeczową, finansową lub merytoryczną na rzecz Towarzystwa.

§ 16.

1. Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu;
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny za zaleganie z zapłatą składek członkowskich przez okres dwóch lat;
3) wykluczenia przez Zarząd Główny na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i na jego wniosek za działalność sprzeczną z celami Towarzystwa, lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne; 4) zgonu członka Towarzystwa.
2. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członek ma prawo odwołania się w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały do Zjazdu Krajowego.
3. Członkostwo wspierające wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego, lub utraty osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ IV. Władze Naczelne Towarzystwa

§ 17.

Władzami naczelnymi są: 1) Zjazd Krajowy;
2) Zarząd Główny;
3) Główna Komisja Rewizyjna; 4) Sąd Koleżeński.

§ 18.

Wybór wszystkich władz naczelnych Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym, a ich kadencja trwa cztery lata.
2. Władze naczelne Towarzystwa wymienione w § 17, pkt 2-4 obowiązane są działać po upływie kadencji do czasu ukonstytuowania się władz nowo wybranych.
3. Ukonstytuowanie się władz naczelnych Towarzystwa powinno nastąpić nie później, aniżeli w ciągu 14 dni od dnia ich wyboru.
4. Zebrania władz naczelnych Towarzystwa dla ważności podejmowanych uchwał wymagają obecności co najmniej połowy liczby członków.
5. Uchwały władz naczelnych Towarzystwa z wyjątkami określonymi w statucie, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, lub tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/5 liczby obecnych osób uprawnionych do głosowania.
6. Członkowie komisji rewizyjnych wszystkich szczebli oraz Sądu Koleżeńskiego nie mogą być równocześnie członkami innych władz Towarzystwa.
7. Członkowie władz naczelnych Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 19.

Władzom naczelnym Towarzystwa przysługuje prawo kooptacji członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji: liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/4 liczby członków danej władzy pochodzącej z wyboru.

§ 20.

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zjazd Krajowy. Zjazd Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 21.

W Zjeździe Krajowym biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi.

§ 22.

1. Zwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny raz na cztery lata, w terminie nie przekraczającym okresu dwóch miesięcy po upływie jego kadencji.
2. Termin i miejsce obrad Zwyczajnego Zjazdu Krajowego ustala Zarząd Główny i podaje do wiadomości członkom co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem Zjazdu.
3. Porządek obrad, regulamin obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego oraz regulamin wyboru władz naczelnych Towarzystwa proponuje Zarząd Główny.
4. Obrady Zjazdu Krajowego powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Zjazd regulaminem obrad.

§ 23.

1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby zarządów oddziałów, o ile ich liczba przewyższa 3, a jednego, o ile jest mniejsza od 3, lub na wniosek co najmniej jednej piątej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w ciągu 6 tygodni od daty otrzymania uprawnionego wniosku o jego zwołanie.
3. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 24.

Zjazd Krajowy jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych, w drugim terminie po 30 minutach.

§ 25.

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo zgłaszania pisemnych umotywowanych wniosków na Zwyczajny Zjazd Krajowy za pośrednictwem Zarządu Głównego, w terminie co najmniej 15 dni przed Zjazdem.
2. O przyjęciu do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w późniejszym terminie decyduje Zjazd Krajowy.

§ 26.

1. Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu Krajowego należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programów działania Towarzystwa;
2) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, zarządy oddziałów, członków Towarzystwa;
3) rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa;
4) rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
5) udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium z jego działalności, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
6) wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na podstawie regulaminu ustalonego przez Zjazd;
7) dokonywanie zmian w Statucie Towarzystwa;
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa;
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego;
10)podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych w Statucie dla Krajowego Zjazdu;
11) podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa jednoznacznie właściwości władz Towarzystwa.
2. Zjazd Krajowy może dokonać wyboru Prezesa Honorowego z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Głównego.

§ 27.

1. W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzi od 7 do 11 członków wybranych przez Zjazd Krajowy.
1a. Zjazd Krajowy określa liczbę wybieranych członków, o których mowa w § 27 p.1.
2. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona czteroosobowe Prezydium Zarządu Głównego w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz generalny i skarbnik.
3. Plenarne posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, oraz osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
4. Zarząd Główny uchwala swój regulamin i podział czynności pomiędzy członkami Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. Dopuszcza się głosowanie nad uchwałami za pośrednictwem Internetu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
2) kierowanie działalnością Towarzystwa, zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Zjazdu Krajowego;
3) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego, proponowanie ich porządku dziennego i regulaminu obrad oraz regulaminu wyboru władz naczelnych;
4) przedstawianie własnych wniosków oraz wniosków zgłoszonych Zarządowi na Zjazd przez zarządy oddziałów i członków zwyczajnych Towarzystwa;
5) występowanie z wnioskami do Krajowego Zjazdu o nadawanie godności członka honorowego;
6) przedstawienie Zjazdowi Krajowemu kandydatury Prezesa Honorowego;
7) ustalanie regulaminów i wzorów odznak organizacyjnej i honorowej oraz nadawanie odznak honorowych Towarzystwa;
8) zatwierdzanie rocznych budżetów i sprawozdań finansowych Towarzystwa;
9) podejmowanie uchwał o tworzeniu i rozwiązywaniu oddziałów Towarzystwa, ustalanie ich siedzib i terenu działania;
10) nadzorowanie całokształtu działalności oddziałów;
11) uchylanie uchwał zarządów oddziałów sprzecznych z przepisami prawa, Statutem lub z uchwałami władz Towarzystwa;
12) określanie przedmiotu działania, powoływanie i rozwiązywanie sekcji problemowych Zarządu Głównego dla realizacji celów statutowych Towarzystwa w zakresie określonej problematyki polityki społecznej oraz doraźnych komisji Zarządu Głównego dla opracowania zleconych problemów polityki społecznej, uchwalanie ich regulaminów i nadzór nad ich działalnością oraz ustalanie wytycznych do regulaminów sekcji problemowych oddziałów;
13) uchwalanie innych regulaminów wewnętrznych;
14) zawieszanie w czynnościach swoich członków, zarządów oddziałów i ich członków w przypadkach dokonania czynności wykraczających przeciwko uchwałom władz Towarzystwa. Uchwała o zawieszeniu w czynnościach pozostaje w mocy do czasu wydania przez Sąd Koleżeński orzeczenia w sprawie stanowiącej przyczynę zawieszenia;
15) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Towarzystwa;
16) podejmowanie uchwał o prowadzeniu przez Towarzystwo działalności gospodarczej z określeniem jej formy oraz udzielanie zezwoleń oddziałom na prowadzenie działalności gospodarczej;
17) składanie sprawozdań Zjazdowi Krajowemu ze swej działalności w okresie kadencji;
18) ustalanie wysokości składek członkowskich, zasad ich opłacania oraz podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Towarzystwa;
19) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających;
20) wykluczenie członków zwyczajnych na podstawie orzeczenia i wniosku Sądu Koleżeńskiego;
21) ustalanie regulaminów określających tryb szczegółowy przyjmowania członków, ich skreślania, wykluczania i zawieszania w prawach członkowskich oraz przywracania członkostwa;

22) ustalanie dla zarządów oddziałów wytycznych do regulaminu zarządu, do propozycji regulaminów obrad zjazdów oddziałów, wyboru władz oraz wyboru delegatów na Zwyczajny Zjazd Krajowy;
23) zarządzanie stroną internetową Towarzystwa.

§ 29.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Zjazd Krajowy.
2. Na pierwszym swoim posiedzeniu Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Towarzystwa. Przedmiotem kontroli są zwłaszcza wskaźniki rzeczowo-finansowe, preliminarze budżetowe oraz sprawozdania ogólne i finansowe.
4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od władz i jednostek organizacyjnych Towarzystwa oraz występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
5. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje i nadzoruje działalność komisji rewizyjnych oddziałów.
6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.
7. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji zwyczajnemu Zjazdowi Krajowemu wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
8. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Zarządu Głównego, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego.
9. Główna Komisja Rewizyjna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
10. Główna Komisja Rewizyjna ustala wytyczne dla regulaminów komisji rewizyjnych oddziałów Towarzystwa.
11. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 30.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Zjazd Krajowy. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera spośród swych członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy wynikłe pomiędzy członkami władz naczelnych Towarzystwa i władz oddziałów oraz pomiędzy członkami Towarzystwa dotyczące nie przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał tych władz, jak również działań na szkodę Towarzystwa.
3. Sąd Koleżeński stosuje następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka na okres do 2 lat.
4. Sąd Koleżeński orzeka i wnioskuje do Zarządu Głównego o wykluczenie członka zwyczajnego z Towarzystwa.
5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Zjazdu Krajowego w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem Zarządu Głównego.
6. Sąd Koleżeński składa Zjazdowi Krajowemu sprawozdanie z działalności w okresie kadencji.
7. Sąd Koleżeński działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

ROZDZIAŁ V. Oddziały i ich władze

§ 31.

1. Oddziały są tworzone i rozwiązywane na podstawie uchwał Zarządu Głównego.
2. Zarząd Główny może powoływać oddziały dla realizacji zadań statutowych na ustalonych terenach, na których zamieszkuje co najmniej 20 członków Towarzystwa.
3. W sprawach inicjatyw zgłoszonych przez oddziały Towarzystwa, Zarząd Główny podejmuje rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku.
4. Uchwała o powołaniu oddziału określa teren i siedzibę jego działania i może zawierać inne ustalenia, które Zarząd Główny uzna za zasadne.

§ 32.

1. Władzami oddziału są:
1) Zjazd Oddziału;
2) Zarząd Oddziału;
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Wybór władz oddziału dokonuje się w głosowaniu tajnym, chyba że Zjazd Oddziału podejmie decyzję o wyborze w głosowaniu jawnym.
3. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata.
4. Władzom oddziału przysługuje prawo kooptacji członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji; liczba członków kooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danej władzy z wyboru.

§ 33.

Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą statutową na terenie działania oddziału. Zjazd Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 34.

W Zjeździe Oddziału biorą udział:
1) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni należący organizacyjnie do Oddziału, nie zalegający z opłacaniem składek członkowskich oraz członkowie honorowi;
2) z głosem doradczym przedstawiciele władz naczelnych Towarzystwa, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.
§ 35.
1. Zwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w porozumieniu z Zarządem Głównym raz na cztery lata w terminie nie przekraczającym okresu dwóch miesięcy po upływie kadencji władz Oddziału.
2. Termin i miejsce obrad zwyczajnego Zjazdu Oddziału ustala Zarząd Oddziału i podaje do wiadomości swoich członków zwyczajnych co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem Zjazdu.
3. Porządek obrad, regulamin obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału oraz regulamin wyboru władz Oddziału na Zjazd Krajowy proponuje Zarząd Oddziału zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego w tym przedmiocie.
4. Obrady Zjazdu Oddziału powinny być prowadzone zgodnie regulaminem obrad zatwierdzonym przez Zjazd Oddziału.

§ 36.

1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału na podstawie:
1) uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa;
2) żądania Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
3) uchwały Zarządu Oddziału;
4) żądania Komisji Rewizyjnej Oddziału;
5) wniosku co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Oddziału.
2. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd oddziału najpóźniej w ciągu 6 tygodni od otrzymania uchwały lub żądania, wymienionych w ust. 1 pkt 1-2, lub zaistnienia wydarzeń wskazanych w pkt 3-5.
3. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 37.

Zjazd Oddziału jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Oddziału uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie po 30 minutach.

§ 38.

Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działania oddziału oraz uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej, zgodnie ze Statutem i uchwałami Zjazdu Krajowego;
2) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd oddziału i jego członków;
3) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oddziału;
4) udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium z jego działalności, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
5) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału spośród członków zwyczajnych zgodnie z przyjętym regulaminem wyboru władz;
6) podejmowanie uchwał w innych sprawach Towarzystwa zgłoszonych przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 39.

1. Zarząd Oddziału składa się z pięciu członków. Na pierwszym posiedzeniu zarząd oddziału wybiera spośród swoich członków prezesa, 1 wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak aniżeli raz na kwartał. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie komisji rewizyjnej oddziału oraz osoby zaproszone przez zarząd.
3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub jednego wiceprezesa. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Zarząd oddziału działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem według wytycznych Zarządu Głównego Towarzystwa oraz ustala podział czynności między członkami zarządu.
5. Do członków Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio § 27 ust. 6.

§ 40.

1. Do kompetencji zarządu oddziału należy:
1) reprezentowanie Oddziału i działanie w jego imieniu na swoim terenie;
2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze Statutem, z uchwałami Zjazdu Oddziału i z wytycznymi Zarządu Głównego;
3) zwoływanie Zwyczajnego Zjazdu Oddziału w terminie uzgodnionym z Zarządem Głównym, oraz nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, proponowanie Zjazdowi Oddziału projektu porządku obrad oraz regulaminów obrad, wyboru władz oddziału, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego, dotyczącymi tych regulaminów;
4) organizowanie działalności lokalnej w zakresie celów statutowych PTPS z wyjątkiem wymienionych w pkt 7;
5) określenie przedmiotu działania, tworzenie i rozwiązywanie sekcji problemowych, ustalanie ich regulaminów działania według wytycznych Zarządu Głównego oraz nadzorowanie tej działalności;
6) utrzymywanie kontaktów z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami naukowymi, wyższymi uczelniami, organami terenowej administracji i samorządu w zakresie problematyki polityki społecznej;
7) organizowanie konkursów, ustalanie stypendiów i nagród naukowych, wydawanie publikacji periodycznych, tworzenie funduszu samopomocy koleżeńskiej Zarząd Oddziału może podejmować po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego;
8) składanie do Zarządu Głównego wniosków o przyjęcie, skreślenie lub zawieszenie członków zwyczajnych;
9) podejmowanie postanowień o skierowanie drogą przez Zarząd Główny wniosków do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członków PTPS;
10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych zgodnie z uchwałami lub wytycznymi Zarządu Głównego;
11) zarządzanie majątkiem oddziału zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego;
12) podejmowanie działalności gospodarczej po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego;
13) składanie sprawozdań Zjazdowi Oddziału ze swej działalności w okresie kadencji.
2. Zarząd Oddziału działa zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem według wytycznych Zarządu Głównego.

§ 41.

1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału. Przedmiotem kontroli powinny być zwłaszcza wskaźniki rzeczowo-finansowe, preliminarze budżetowe oraz sprawozdania ogólne i finansowe.
3. Komisja rewizyjna oddziału ma prawo żądać wyjaśnień od władz i pracowników oddziału i na podstawie dokonanych ustaleń występować do zarządu oddziału z umotywowanymi wnioskami.
4. Członkowie Komisji rewizyjnej oddziału mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu oddziału.
5. Komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności zjazdowi oddziału z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium zarządowi oddziału.
6. Komisja rewizyjna ma prawo w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności oddziału zgłosić żądanie zwołania nadzwyczajnego zjazdu oddziału. O zgłoszeniu przedmiotowego żądania komisja rewizyjna oddziału powinna zawiadomić Główną Komisję Rewizyjną.
7. Komisja rewizyjna oddziału działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, zgodnym z wytycznymi Głównej Komisji Rewizyjnej.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności pełnego składu Komisji.
9. Do członków Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio § 29 ust. 11.

ROZDZIAŁ VI. Majątek i gospodarka finansowa

§ 42.

1. Do realizacji zadań statutowych Towarzystwo posiada majątek nieruchomy, ruchomy i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1) składki członkowskie;
2) dotacje, subwencje krajowe, darowizny, spadki i świadczenia członków wspierających oraz środki pomocowe z funduszy strukturalnych UE i innych źródeł pomocy zewnętrznej.
3) dochody z prowadzonej przez Towarzystwo działalności statutowej i działalności gospodarczej.

§ 43.

Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, jak też składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu Głównego, upoważnionych przez ten Zarząd.

§ 44.

Dla zdobycia środków na realizację celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Towarzystwo. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na działalność pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.

§ 45.

Na realizację celów statutowych Towarzystwo może pozyskiwać środki z dotacji krajowych, zewnętrznych programów pomocowych dla Polski oraz ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach działań zapisanych w sektorowych i regionalnych programach operacyjnych.

§ 46.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i prowadzenia rachunkowości określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny i inne jego uchwały podejmowane w tym przedmiocie.

§ 47.

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”;
2) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
3) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
4) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

ROZDZIAŁ VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 48.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zjazd Krajowy większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa jednoznacznie sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku.