Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Ruszyły największe w kraju badania z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce

Ruszyły największe w kraju badania z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce

Rozpoczęła się ogólnopolska diagnoza dotycząca deinstytucjonalizacji w polityce społecznej (w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”). Zleceniodawcą w projekcie jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast wykonawcą Uczelnia Korczaka.

Celem diagnozy jest określenie krajowego potencjału w zakresie rozwoju usług społecznych zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji

Członkowie PTPS są w gronie trzydziestoosobowego zespołu eksperckiego powołanego na potrzeby ogólnopolskiego projektu badawczego deinstytucjonalizacji usług społecznych.

 Diagnoza i rekomendacje zostaną opracowane na podstawie badań w regionach oraz analizy case studies. Jakościowe i ilościowe badania przeprowadzone na terenie 16 województw kraju pozwolą rozpoznać zróżnicowanie regionów pod względem potencjału rozwoju usług społecznych.

Zakres prowadzonych badań obejmie 6 obszarów tematycznych:

  • Rozwój pieczy zastępczej.
  • Pomoc i wsparcie osobom niesamodzielnym.
  • Integracja osób z niepełnosprawnością.
  • Wsparcie osób z problemami psychicznymi.
  • Usługi społeczne dla seniorów.
  • Wsparcie osób w kryzysie bezdomności.

Informacje uzyskane w wyniku badania wspomogą programowanie lokalnych polityk publicznych, wyznaczając priorytetowe kierunki interwencji.