Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Regionalne i Lokalne Aspekty Polityki Społecznej

Regionalne i Lokalne Aspekty Polityki Społecznej

T. 4 Stępień J., Kośmicki E., Frączkiewicz-Wronka A. (red. nauk.), REGIONALNE I LOKALNE ASPEKTY POLITYKI SPOŁECZNEJ, ss. 598, Poznań 2014. ISBN 978-83-64246-30-2.
(Rec. Katarzyna Głąbicka-Auleytner)

Spis treści:
Przedmowa (Jerzy Stępień, Eugeniusz Kośmicki, Aldona Frączkiewicz-Wronka) … 9
Część I
UWARUNKOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W WYMIARZE REGIONALNYM I LOKALNYM. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE I DOŚWIADCZENIA INNYCH KRAJÓW
1. Stare i nowe dylematy decentralizacji polityki społecznej w Polsce – Jerzy Krzyszkowski … 23
2. Polityka społeczna jako polityka publiczna – Andrzej Potoczek … 37
3. Społeczno-organizacyjne aspekty zarządzania polityką społeczną na szczeblu regionalnym i lokalnym – Jerzy Stępień … 69
4. Polityka oświatowa państwa w wymiarze lokalnym w świetle prawa oświatowego – Andrzej Kusztelak … 87
5. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – wybrane problemy prawne – Przemysław Żukiewicz … 107
6. Problem wsparcia osób niepełnosprawnych a koncepcja zrównoważonego rozwoju – Sławomir Kantyka … 119
7. Gospodarka nieformalna w państwach Ameryki Łacińskiej. Problem społeczny czy rozwiązanie? – Marcin F. Gawrycki … 145
8. Polityka społeczna w Niemczech w aspekcie regionalnym (na przykładzie kraju związkowego Hesji) – Eugeniusz Kośmicki … 159
Część II
WYBRANE PROBLEMY REGIONALNEJ I LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
1. Znaczenie koncepcji kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania instytucjami pomocy społecznej – Maria Kotas … 191
2. Efektywność sieci międzyorganizacyjnych w aspekcie relacji z interesariuszami – Agata Austen … 211
3. Regionalna polityka społeczna w świetle realizacji jej zadań w województwie wielkopolskim – Tomasz Bugajski … 231
4. Rola wojewódzkich urzędów pracy w systemie instytucjonalnym rynku pracy i promocji zatrudnienia. Zagadnienia wybrane – Barbara Ł. Kołodziej, Wojciech L. Janik … 261
5. Wyzwania dla samorządowej polityki społecznej w kontekście sytuacji osób młodych na rynku pracy. Aktualne i przyszłe problemy rozwoju gospodarczego, rynku pracy i edukacji z perspektywy samorządu terytorialnego – Marcin Wojtkowiak … 285
6. Regionalne i lokalne programy realizacji polityki społecznej. Przygotowanie i realizacja projektów społecznych – Andrzej Kusztelak, Krzysztof Wołodkiewicz … 307
7. Przedsiębiorstwa społeczne jako podmioty realizujące cele polityki społecznej – Martyna Wronka-Pośpiech … 319
8. Wsparcie funkcji opiekuńczej rodzin – wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej w świetle badań regionalnych – Ryszard Necel … 343
9. W przededniu zmian. Opinie wybranych grup społecznych o pomocy społecznej – Barbara Ł. Kołodziej … 307
Część III
Z PRAKTYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ REGIONALNEJ I LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
1. Obszar strategicznej interwencji: wzrost zatrudnienia (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) – Adam Stańczyk … 387
2. Wpływ przekształceń własnościowych zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego na społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego – Dariusz Pieńkowski, Katarzyna Kruk … 413
3. Lokalna polityka społeczna wobec zjawiska masowego bezrobocia (na przykładzie miasta Gniezna) – Damian Durnaś … 437
4. Efektywność instytucji powiatu Środa Wielkopolska w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia w percepcji osób bezrobotnych – Arleta Sabiniewicz, Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz … 469
5. Możliwości przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu śremskiego – Sylwia Malinowska … 493
6. Polityka mieszkaniowa miasta Poznania w świetle wybranych danych empirycznych – Paweł Jędrzejczak … 509
7. Charakterystyka i skala zjawiska bezdomności na przykładzie miasta Konina – Irena Bekier … 529
8. Spółdzielnie socjalne w Poznaniu. Profil kooperatysty i ewaluacja działalności – Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Monika Obiegała … 545
9. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie jako forma przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych w środowisku lokalnym – Andrzej Kusztelak … 567
Noty o Autorach (oprac. Jerzy Stępień) … 591