Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Konferencja: Praca socjalna i polityka społeczna w obszarach miejskich i wiejskich

Konferencja: Praca socjalna i polityka społeczna w obszarach miejskich i wiejskich

Z okazji jubileuszu 10-lecia Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszamy na I Międzynarodową Konferencję Naukową: Praca socjalna i polityka społeczna w obszarach miejskich i wiejskich, która odbędzie się w dniach 05-06 czerwca 2023 roku w Krakowie.

Społeczeństwo ponowoczesne coraz częściej doświadcza także wielu kryzysów globalnych i lokalnych w postaci napięć międzynarodowych, przymusowych migracji spowodowanych konfliktami militarnymi, marginalizacji i wykluczenia społecznego, pandemii, zabijania i destrukcji życia człowieka. Nie obce są także kwestie społeczne związane z ubóstwem, bezdomnością, uzależnieniami, przestępczością, czy też zjawiskiem starzenia się społeczeństw. Nadto asumptem współczesnych czasów jest proekologiczna strategia. Te zjawiska w sposób szczególny przyjmują najwyższą rangę wyzwań stojących w obecnym czasie przed rządami i społeczeństwami. Analiza tych zjawisk wymaga pewnej uwagi w dychotomicznym podziale egzystencji człowieka uwarunkowanej zamieszkaniem w miejskich (zurbanizowanych) i wiejskich (zruralizowanych) środowiskach.
W dynamice tych zmian istotne miejsce zajmują współczesne zjawiska lokujące się w przestrzeni pracy socjalnej i polityki społecznej.

Polityka społeczna na gruncie lokalnym, w ramach działalności państwa, samorządów i wielu innych organizacji pozarządowych, ukierunkowana jest na kształtowanie bytu człowieka, jego materialnego położenia,
asekuracji przed ryzykami życiowymi jednostek socjalnie najsłabszych. W tym kontekście praca socjalna jawi się jako element polityki społecznej determinujący egzystencję jednostek i rodzin, szczególnie tych najsłabszych.

W ramach międzynarodowej konferencji naukowej pt. Praca socjalna i polityka społeczna w obszarach miejskich i wiejskich, proponujemy, by dyskusja toczyła się wokół specyfiki środowisk wiejskich i miejskich,
poszukiwania wyzwań, podobieństw i różnic w polityce społecznej i pracy socjalnej realizowanych na wsi i mieście oraz nad społeczno-politycznymi, kulturowymi i ekonomicznymi ich uwarunkowaniami

Prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień z następujących obszarów:
• społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania życia na wsi i w mieście;
• edukacyjne wyzwania w poszczególnych grupach i kategoriach życia społecznego;
• diagnozowanie i monitorowanie potrzeb i problemów społecznych na wsi i w mieście;
• rola usług społecznych w obszarze: promocji i ochrony zdrowia, wspierania rodziny, polityki prorodzinnej, pieczy zastępczej, pomocy społecznej;
• specyfika pracy socjalnej realizowanej w społeczności miejskiej i wielskiej wobec różnych obszarów pomocy: niepełnosprawność, seniorzy i osoby starsze, kryzysy egzystencjalne, problemy opiekuńczo-wychowawcze,
uzależnienia, bezdomność, przemoc itd.;
• praca socjalna jako obszar bezpieczeństwa socjalnego;
• działalność organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej w środowiskach miejskich i wiejskich;
• realizacja programów resortu MRiPS na wsi i w mieście;
• praca ze społecznością lokalną na wsi i w mieście;
• polityka społeczna w kontekście ochrony środowiska

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z abstraktem prosimy zgłaszać na karcie zgłoszenia (w zał.) w terminie do 10 kwietnia 2023 r.

Information in English

Komunikat 1

KARTA ZGŁOSZENIA KONFERENCJA