Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

VI edycja Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

VI edycja Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Celem Konkursu jest pogłębianie wiedzy o naturze ubóstwa oraz inspirowanie i promowanie nowych form i metod przezwyciężania ubóstwa w Polsce przez promowanie wybitnych osiągnięć Profesor Elżbiety Tarkowskiej i popularyzację jej szczególnego rodzaju spojrzenia na sytuację osób dotkniętych ubóstwem.

Nagroda w tej edycji Konkursu (w wysokości 3 tys. zł.!) zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2020 lub 2021 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.

Zapraszamy serdecznie do udziału!