Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Regionalny i lokalny wymiar polityki

Regionalny i lokalny wymiar polityki

T. 7 Piątek K., Kośmicki E., Kusztelak A., Stępień J. (red. nauk.), REGIONALNY I LOKALNY WYMIAR POLITYKI SPOŁECZNEJ, ss. 204, Poznań 2016. ISBN 978-83-64246-21-0.

Spis treści:

Wprowadzenie (Krzysztof Piątek, Eugeniusz Kośmicki, Andrzej Kusztelak, Jerzy Stępień) … 5

Część I
U PODSTAW REGIONALNEJ I LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Polityka społeczna jako czynnik prorozwojowy – państwo, region, środowisko lokalne – Adam Kurzynowski … 17
2. Inwestycyjna polityka społeczna – w kierunku nowego paradygmatu welfare state? – Mirosław Grewiński … 37
3. Animatorzy regionalnej i lokalnej polityki społecznej – Julian Auleytner … 55
4. Związki polityki społecznej i rozwoju zrównoważonego
– Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz … 67
5. Społeczna gospodarka rynkowa a państwo socjalne – Eugeniusz Kośmicki … 85

Część II
REGIONALNA I LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA – WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE I PRAKTYCZNE

1. O potrzebie wprowadzania instrumentów zarządzania strategicznego do instytucji pomocy społecznej – Aldona Frączkiewicz-Wronka, Martyna Wronka – Pośpiech … 109
2. Rola kapitału społecznego i jej implikacje dla realizacji lokalnej i regionalnej polityki społecznej – Jerzy Stępień … 129
3. Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej wobec młodzieży – Jerzy Krzyszkowski, Justyna Przywojska … 143
4. Polityka oświatowa państwa w wymiarze lokalnym – Andrzej Kusztelak … 157
5. Problemy lokalnej polityki społecznej w praktyce – na przykładzie strategii rozwiązywania problemów społecznych wybranych gmin i powiatów Wielkopolski … 169
6. Zgeneralizowane programy wsparcia versus zindywidualizowane potrzeby. (Nie)dostosowanie lokalnych polityk do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych
– Agnieszka Rymsza … 187

Noty o Autorach (oprac. Jerzy Stępień) … 199