Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Problemy Polityki Społecznej. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Problemy Polityki Społecznej. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

T. 1 Gawrycki F.W., Krupecka M. (red. nauk.), PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, ss. 354, Poznań 2012. ISBN 978-83-61607-93-9.
(Rec. Katarzyna Zamorska)

Spis treści (tytuły rozdziałów):
Słowo wstępne (Marcin Florian Gawrycki) … 7
Część I
Z ZAGADNIEŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE
1. Kwestia rozwoju i biedy w Ameryce Łacińskiej – różne punkty widzenia – Marcin Florian Gawrycki … 15
2. Podstawowe problemy polityki społecznej w Niemczech – próba eksplikacji – Eugeniusz Kośmicki … 35
3. Społeczno-ekonomiczny wymiar konfliktów etnicznych w Indonezji – w perspektywie globalnej polityki społecznej – Anna Grzywacz … 63
4. Wykorzystanie sportu w polityce społecznej w rewolucyjnej Kobie – Adam Traczyk … 89
5. Przymusowe licencjonowanie leków jako element polityki społecznej państw globalnego Południa – Dominika Woźniak … 107
6. Relacje między trzecim sektorem a państwem i rynkiem w obszarze realizacji zadań socjalnych – Zdzisław Czaja … 127

Część II
WYBRANE KWESTIE I UWARUNKOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE
1. Kwestia społeczna z perspektywy wybranych koncepcji ekonomicznych – Dariusz Pieńkowski … 151
2. Strategiczne kwestie publiczne dla Polski i Unii Europejskiej do 2060 r. – Mirosław Wawrzyński … 129
3. Wybrane problemy projektowania socjalnego w projektach współfinansowanych przez UE jako katalizatorach rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce – Krzysztof Wołodkiewicz … 189
4. Ewolucja tradycyjnych interesariuszy społecznej odpowiedzialności biznesu – Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz … 203
5. Polskie kontrowersje wokół przyjęcia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – Wojciech L. Janik, Barbara Ł. Kołodziej … 219

Część III
INSTYTUCJONALNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY POLITYKI SPOŁECZNEJ NA SZCZEBLU REGIONALNYM I LOKALNYM
1. Rola strategii polityki społecznej w kształtowaniu społecznej zmiany na poziomie regionu – Tomasz Bugajski … 247
2. Finanse jako instrument zarządzania samorządową polityką społeczną – Jerzy Stępień … 269
3. Problem efektywności regionalnego systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa wielkopolskiego – Marta Koprowska, Wincenty Wrześniewski … 281
4. Uwarunkowania realizacji zadań publicznych służb zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy oraz ich konsekwencje – Barbara Ł. Kołodziej … 301
5. Przyczyny i możliwości przezwyciężania zjawiska wypalania się osób zawodowo świadczących pomoc na rzecz potrzebujących – Irena Bekier … 319

Część IV
RAPORTY I KOMUNIKATY
1. Analiza finansowania działań w obszarze polityki społecznej realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Maria Krupecka … 335
Noty o Autorach (Marcin Florian Gawrycki) … 351