Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze”

W imieniu organizatorów tj. Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu , Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA, Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze”, która odbędzie się ONLINE w dniach 17-18.12.2020 r.

Konferencja jest elementem cyklicznego corocznego wydarzenia o charakterze trójwymiarowym. Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych badań naukowych z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej. Drugi wymiar poświęcony będzie działaniom podejmowanym w tym zakresie przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, zaś trzeci wymiar stanowić będzie prezentację działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora.

Tegoroczna Konferencja, w wyjątkowym czasie i w wyjątkowej formie, poświęcona będzie spójności społecznej, jako jednemu z bardziej istotnych wyzwań dla współczesnej polityki. Działania w ramach szeroko pojętej polityki społecznej są podejmowane na różnych szczeblach i przez różne podmioty, co sprawia, że bywają one mniej efektywne i nie zawsze trafiają do osób, które powinny być ich adresatami. Niestety część potrzebujących nie ma również dostatecznej informacji o tym, gdzie i o jaką pomoc mogą się ubiegać. Niezwykle cenne są więc inicjatywy i rozwiązania, mające zapewnić większą spójność i dostępność prowadzonych działań. Dlatego też rozważania powinny być prowadzone zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Zamiarem Konferencji jest diagnoza oraz rzetelna analiza zjawisk i dziedzin, w których konieczne jest zapewnienie spójności działań podejmowanych przez poszczególne podmioty , również organizacje non profit. Wśród obszarów zainteresowania wymienić należy: usługi społeczne, starzenie się społeczeństwa, niepełnosprawność i problemy rodzin osób z niepełnosprawnością, ubóstwo, bezdomność, rynek pracy, migracje, czy też społeczną odpowiedzialność biznesu. Środowiska naukowe oraz praktycy z zakresu polityki społecznej będą mieli w trakcie Konferencji okazję konstruktywnie skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenia, działania, wnioski, badania i ich efekty, a także wskazać potencjalne przyszłe zagrożenia i
pożądane kierunki zmian w zakresie prowadzenia spójnej polityki społecznej.

Nowością od tegorocznej edycji jest część studencka Konferencji, organizowana przez Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej, działające na naszym Wydziale, którego członkinie i członkowie są żywo zainteresowani poruszaną problematyką i pragną słuchać i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Są oni również od lat zaangażowani w działalność charytatywną, o której więcej można przeczytać tutaj: https://bit.ly/3leQcAt. W tym roku na naszą pomoc liczy student UAM – Damian Julkowski. Państwo również mogą wesprzeć jego walkę o zdrowie. Bieżące informacje na temat tegorocznej Akcji znajdują się na profilu UAM Charytatywnie na Facebooku: https://bit.ly/2UgEyJv.

Zamiast standardowej opłaty konferencyjnej proponujemy Państwu wpłatę na rzecz Damiana Julkowskiego, w wysokości min. 29,97 zł, której można dokonać tutaj: https://bit.ly/36hNjc5. Dlaczego taka kwota? Damian urodził się w 1997 r., a my prowadzimy 10. edycję naszych działań charytatywnych.

Zgłoszenie udziału w konferencji do 8 grudnia 2020 r. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz dostępny tutaj: https://bit.ly/38pZaYj.

Proponowane obszary tematyczne: usługi społeczne; osoby starsze i starzenie się społeczeństwa; ubóstwo; niepełnosprawność; bezdomność; migranci i uchodźcy; rynek pracy; społeczna odpowiedzialność biznesu.

Więcej informacji: www.politykaspoleczna21.edu.pl

Link do wydarzenia na FB: https://bit.ly/2IqDReG

Informujemy także, iż przewidujemy możliwość wydania nadesłanych przez Państwa artykułów w punktowanej monografii lub jednym z naszych czasopism, po uzyskaniu pozytywnej recenzji. Osoby zainteresowane publikacją swojego artykułu prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym.
Szczegóły związane z publikacją przekażemy Państwu po Konferencji.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
dr Magdalena Kacperska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Grzegorz Grygiel, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
mgr Maria Sadowska-Pawlak, Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Julia Orłowska, Przewodnicząca Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej