Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Ekspertyzy PTPS dla Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Ekspertyzy PTPS dla Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Niezmiernie milo Nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej wzięło udział w przetargu ogłoszonym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie dotyczącym wykonania 2 ekspertyz i 3 kwerend z zakresu usług społecznych, zatrudnienia socjalnego, ekonomii społecznej oraz reintegracji społecznej i zawodowej. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) PTPS został wybrany do realizacji zamówienia i w dniu 14 maja 2019 roku Prezes Towarzystwa Profesor Mirosław Grewiński podpisał jako wygrany wykonawca umowy na ich realizację.

Zakres tematyczny poszczególnych ekspertyz ściśle wpisuje się w działalność statutową Naszego stowarzyszenia oraz działalność naukową prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. W realizację i wykonanie poszczególnych ekspertyz zaangażowani zostali członkowie Naszego Towarzystwa będący specjalistami i praktykami w zakresie wskazanych przez zleceniodawcę obszarów tematycznych.

W ciągu 30 dni od podpisania umowy eksperci PTPS zgodnie z zaleceniami Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych opracowali i wykonali komplet wskazanych ekspertyz, które przedstawiają się następująco:

  1. Ekspertyza z zakresu kwerendy 1Rola instytucji zatrudnienia socjalnego
    w świadczeniu usług społecznych

Autorzy: prof. Mirosław Grewiński, prof. Arkadiusz Karwacki, dr Joanna Lizut, Luiza Burba

  1. Ekspertyza z zakresu kwerendy 2 – Mapa instytucjonalna sektora usług społecznych

Autorzy: prof. Mirosław Grewiński, dr Joanna Lizut, Luiza Burba

  1. Ekspertyza z zakresu kwerendy 3 – Modele i praktyka współpracy między podmiotami ekonomii społecznej

Autorka: Aneta Szarfenberg

  1. Ekspertyza UE 1 – Modele realizacji usług społecznych użyteczności publicznej w krajach UE

Autorzy: prof. Mirosław Grewiński, dr Arkadiusz Biały, dr Joanna Lizut

  1. Ekspertyza UE 2 – Formy reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz Modele sieci reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie

Autorzy: prof. Ryszard Szarfenberg, prof. Mirosław Grewiński, dr Joanna Lizut