Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Prof. Jolanta Supińska wspomnienie

Prof. Jolanta Supińska wspomnienie

1 marca 1944 r. – 31 stycznia 2022 r.

Jolanta Supińska ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1966 r. Pracę magisterską o polityce płacowej i nierównościach płacowych napisała na seminarium prof. Zofii Moreckiej. Doktorat pt. „Jugosłowiańska strategia społeczno-gospodarcza a zróżnicowanie warunków bytu narodów Jugosławii” obroniła w 1974 r. Promotorem był prof. Jan Danecki, jeden ze współzałożycieli Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie rozprawy „Dylematy polityki Społecznej” obronionej w 1989 r., a tytuł profesora zwyczajnego przyznano jej w 2015 r. Pod jej kierownictwem obronionych zostało sześć prac doktorskich.

Rozprawa habilitacyjna została opublikowana w 1991 r. i była to praca przełomowa w tym sensie, że powstała i została ukończona w okresie upadku systemu socjalizmu realnego i wydana, gdy zaczęła się szybka budowa nowego ustroju. Przełomowość tej pracy polegała też na tym, że poruszała najważniejsze zagadnienia polityki społecznej w ujęciu aksjologicznym i instrumentalnym. Łączyła tym samym podejście oparte na wartościach typowe dla filozofii politycznej z charakterystyczną dla nauki o polityce społecznej orientacją na instrumenty zmiany ludzkich zachowań. Sformułowane w książce dylematy zostały umiejętnie rozbrojone i rozstrzygnięte w umiarkowanych i realistycznych stanowiskach, które razem stanowiły solidną podstawę dla budowania humanistycznego ładu społecznego.

Spośród wielu funkcji które pełniła należy wspomnieć, że była członkinią Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącą Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów, członkinią Rady Konsultacyjno-Programowej przy Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, redaktorką naczelną czasopisma naukowego Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, a także członkinią Rady  Redakcyjnej serii wydawniczej Biblioteka Pracownika Socjalnego.

Brała też aktywny udział w życiu politycznym jako członkini Unii Pracy (kandydowała do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. z list SLD), a także w wyborach do Rady m.st. Warszawy (startowała z list Komitetu Wyborczego Jana Śpiewaka „Wygra Warszawa”). Była wegetarianką i sympatyczką Partii Zieloni, brała udział w wielu akcjach na rzecz obrony praw zwierząt.