Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
mgr Hanna Kanwal

mgr Hanna Kanwal

E-mail:

hkan6.6@wp.pl

Dane kontaktowe:

ul. Zgierska 240 m 102,
91-362 Łódź
tel.  (42)658-35-06
kom. 601-175-055

Miejsce pracy:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi,
ul. Snycerska 8
91-362 Łódź

Obszar zainteresowań:

  • Prawo zabezpieczenia społecznego
  • Kształcenie kadr dla pomocy społecznej

Udział w projektach:

  • Udział w pracach Zespołu Eksperckiego powołanego przy Wojewódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi dotyczących metodologii budowania standardów kwalifikacji zawodowych i współautorka opracowanego w wyniku tych prac standardu kwalifikacji dla zawodu pracownik socjalny
  • Udział w projekcie „Krajowy System Szkolenia Zawodowego w Polsce” finansowanego przez komisję Wspólnot Europejskich PHARE PL.000311 i współautorka modułowych programów szkolenia zawodowego dla zawodu: Opiekunka dziecięca – 513100 (udział w procesie wychowania małego dziecka) oraz Opiekunka domowa – 513301 (opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną)
  • Udział na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w pracach finansowanych ze środków EFS dotyczących przygotowania pakietu dydaktycznego dla zawodu Opiekunka środowiskowa i autorka programów następujących jednostek modułowych:1.Stosowanie przepisów prawa w działalności socjalnej (346[03].01.06), 2. Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej (346[03].Z1.01), 3. Organizowanie systemu wsparcia społecznego (346[03].Z2.01), 4. Wspomaganie rodziny niepełnosprawnego (346[03].Z2.02) oraz współautorka programu modułu dotyczącego Aktywizowania niepełnosprawnego w środowisku lokalnym (346[03].Z2.03)
  • Udział w pracach zleconych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną – współautorka informatora dla zawodu asystent osoby niepełnosprawnej