Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Oddział w Rzeszowie

Adres Oddziału

Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Rzeszowie

Instytut Nauk Socjologicznych UR

Al. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Zarząd Oddziału Regionalnego w Rzeszowie

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR – Prezes,

Dr Hubert Kotarski – Wiceprezes,

Dr Małgorzata Bozacka – Sekretarz,

Mgr Monika Bernat – Skarbnik,

Dr Anna Witkowska-Paleń – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna

Prof. dr hab. Jolanta Szempruch – Przewodnicząca,

Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR – Członek,

Mgr Sebastian Moskalski – Sekretarz

 

RYS HISTORYCZNY

Pomysł utworzenia Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Rzeszowie powstał dość spontanicznie i narodził się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Sprzyjały temu pewne okoliczności. W październiku 2020 roku, w Instytucie Nauk Socjologicznych rozbudowano strukturę i utworzono nowy Zakład Polityki Społecznej. Kierownikiem tego Zakładu została dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR. Członkami Zakładu Polityki Społecznej zostali: prof. Jolanta Szempruch, dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR, dr Małgorzata Bozacka, dr Agata Kotowska. Kilka miesięcy później dołączyła dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR. Spotkania z członkami Zakładu zawsze były konstruktywne. Wszyscy byli przekonani o podjęciu pewnych działań integrujących środowisko naukowe a sprzyjających rozwojowi i umożliwiających „wyjście poza mury” Uniwersytetu. W tym czasie ważne było także „zakotwiczenie” tego, co stanowiło treść Zakładu czyli polityki społecznej w szerszych strukturach w celu nawiązania współpracy z szerszym gremium ludzi zajmujących się polityką społeczną. Wówczas kierownik Zakładu dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR postanowiła zapisać się do Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie. Ten krok okazał się kluczowy i stał się inspiracją do włączenia pozostałych członków Zakładu Polityki Społecznej. Warto nadmienić, że pierwszą osobą z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zanim jeszcze powstał Zakład Polityki Społecznej, która przystąpiła do PTPS był dr hab. Paweł Grata, prof. UR. Propozycja przystąpienia pozostałych członków Zakładu do PTPS spotkała się z aprobatą. Zainteresowanie członkostwem wyszło poza Zakład, również inni pracownicy zadeklarowali chęć przystąpienia do PTPS. W ten sposób narodził się kolejny pomysł utworzenia Oddziału Regionalnego PTPS w Rzeszowie. Informacja o takich planach szybko została rozpowszechniona i zgłaszały się kolejne osoby z zewnątrz deklarując chęć włączenia się do PTPS. Ostatecznie zebrano 19 osób, tworzących komitet założycielski Oddziału Regionalnego w Rzeszowie. Wśród nich znaleźli się doktoranci i tzw. samorządowcy reprezentujący różne instytucje zajmujące się polityką społeczną na szczeblu lokalnym. Dalsze sprawy potoczyły się bardzo szybko. Kierownik Zakładu Polityki Społecznej dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR, złożyła wniosek do Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej o utworzenie w Rzeszowie Oddziału Regionalnego. W dniu 19 marca 2021 roku wniosek został przedłożony na zebraniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i został zaopiniowany pozytywnie. Następnie 13 kwietnia 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Oddziału Regionalnego w Rzeszowie, na którym zostały przeprowadzone wybory powołujące pierwszy Zarząd w następującym składzie osobowym: Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR – Prezes, Dr Hubert Kotarski – Wiceprezes, Dr Małgorzata Bozacka – Sekretarz,
Dr Anna Witkowska-Paleń – Członek , Mgr Monika Bernat – Skarbnik. Również wybrano Komisję Rewizyjną, którą aktualnie tworzą: Prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch – Przewodnicząca, Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR – Członek
i Mgr Sebastian Moskalski – Sekretarz.

Na zebraniu Zarządu w dniu 6 maja 2021 roku, podjęto między innymi decyzję o zorganizowaniu cyklicznych spotkań pod nazwą: Podkarpackie Seminarium o Polityce Społecznej. Natomiast w dniu 20 maja 2021 r. zorganizowano posiedzenie Oddziału Regionalnego w Rzeszowie w celu wspólnego określenia przez Członków i Zarząd preferowanych obszarów działalności oraz możliwych kierunków dalszego rozwoju

Pierwsze Podkarpackie Seminarium o Polityce Społecznej odbyło się w dniu 31 maja 2021 roku, a tematem wiodącym była: Dyskusja wokół polityki społecznej – dylematy i uwarunkowania Pierwszymi prelegentami otwierającymi działalność Oddziału Regionalnego PTPS w Rzeszowie i jednocześnie inaugurującymi ten cykl „Seminariów…” byli członkowie Zarządu Głównego PTPS tj. Prof. zw. Julian Auleytner  i prof. Jerzy Krzyszkowski.

Oddział Regionalny w Rzeszowie PTPS zakłada sobie ambitny plan integracji środowiska naukowego i praktyków w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej. Powstał  w kolejności jako 7 Oddział Regionalny PTPS w Polsce, wypełnia dotychczasową lukę na mapie środowisk naukowych i włącza Uniwersytet Rzeszowski, a tym samym Podkarpacie do obszarów zintegrowanych wokół polityki społecznej.