Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Konkursu na najlepszy sposób dokumentowania pracy socjalnej

Konkursu na najlepszy sposób dokumentowania pracy socjalnej

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej ogłasza ogólnopolski konkursu na najlepszy sposób dokumentowania pracy socjalnej, asystentury rodzinnej oraz usług dla osób starszych.

Cel konkursu: Wyłonienie najlepszych rozwiązań dokumentujących działania prowadzone w instytucjach pomocy oraz integracji społecznej z zakresu następujących zadań własnych gminy: a. Prowadzenia pracy socjalnej; b. Udzielania wsparcia w formie asystentury rodzinnej; c. Organizacji usług opiekuńczych oraz asystenckich dla osób starszych.

Wymagania konkursowe: Nadesłanie w  formie elektronicznej lub papierowej wniosku dotyczącego wypracowanego przez instytucję lub pracownika, oryginalnego sposobu dokumentowania działań pomocowych realizowanych w zakresie jednego z wyżej wymienionych zadań własnych gminy (poza obowiązującą dokumentacją np. wywiadem środowiskowym czy dokumentacją wymaganą w programach rządowych i projektach).

Wniosek powinien zawierać:

  1. Metrykę zadania:

– Rodzaj zadania jakiego dotyczy dokumentacja (pracy socjalnej/asysty rodzinnej/usług opiekuńczych).

– Wskazanie kto jest autorem dokumentacji (instytucja, pracownicy lub in.).

– Formy i terminy wprowadzenia (nowatorskiej) dokumentacji.

– Opis sposobu użycia dokumentacji w pracy codziennej.

  1. Zgłaszaną dokumentację w formie:

– Dokumentów, druków lub innych sposobów zapisu działań (niewypełnionych).

– Dokumentów, druków lub innych sposobów zapisu działań (wypełnionych – oryginalna dokumentacja z zachowaniem zasad wynikających z ochrony danych osobowych).

  1. Uzasadnienie korzyści stosowania (zgłaszanej) dokumentacji dla:

– Osoby wspieranej.

– Pracownika realizującego zadanie.

– Instytucji własnej (realizującej zadania).

– Ewentualnie: instytucji współpracującej w działaniach.

Wskazane jest także zamieszczenie krótkiego uzasadnienia wniosku wraz z podpisem osoby zgłaszającej (lub przedstawiciela instytucji, organizacji, uczelni, samorządu terytorialnego, który zgłasza wniosek konkursowy).

Dodatkowe informacje ws. dokumentacji konkursowej – wedle uznania zgłaszającego.

Terminy:

  1. Termin nadsyłania dokumentacji: do 23 sierpnia 2019 r.
  2. Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 10 października 2019 r.

Adres przesyłania wniosków konkursowych:

  1. W formie elektronicznej: ptps.sekcja@gmail.com
  2. W formie tradycyjnej: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs Pomóżmy sami sobie”)

Koordynator konkursu:

Barbara Kucharska

Sekcja Praktyków ds. Rozwoju Pracy Socjalnej i Usług Społecznych PTPS

ptps.sekcja@gmail.com