Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

III Zwyczajny Zjazd Oddziału Lubelskiego PTPS

III Zwyczajny Zjazd Oddziału Lubelskiego PTPS

W dniu 9 maja 2019 roku w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbył się III Zwyczajny Zjazd Oddziału Lubelskiego PTPS. Zjazd oddziału zwołano zgodnie z § 35 Statutu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w celu wyboru nowych Władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Pierwszy termin Zjazdu wyznaczono na godzinę 16³º. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 17ºº. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób w tym 12 członków Oddziału uprawnionych do głosowania. Zebranych przywitał dr Arkadiusz Biały Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, który odczytał list skierowany do naszego oddziału od Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej prof. nadzw. dr hab. Mirosława Grewińskiego oraz stwierdził ważność obrad.

Następnie odbyło się głosowanie nad wyborem Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu, którymi zostali dr  Arkadiusz Biały – Przewodniczący, mgr Anna Szkoła – Sekretarz. Kolejnym punktem było przyjęcie zaproponowanego porządku obrad po którym nastąpiła Prezentacja Regulaminu obrad Zjazdu Lubelskiego Oddziału PTPS. W dalszej części spotkania zostały przedstawione sprawozdania z działalności OL PTPS w mijającej kadencji. Po udzieleniu absolutorium dotychczasowemu Zarządowi nastąpił wybór nowych władz statutowych Oddziału (powołanie komisji skrutacyjnej, zgłaszanie kandydatów). Zjazd Oddziału podjął decyzję, aby wybór władz oddziału przeprowadzić w głosowaniu tajnym oraz aby oddzielnie głosować na grupę kandydatów zgłoszonych do Zarządu Oddziału oraz grupę zgłoszoną do Komisji Rewizyjnej Oddziału. W wyniku głosowania nastąpiło ukonstytuowanie się nowego Zarządu Oddziału Lubelskiego PTPS oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału. Nowo wybrane władze Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału

1) Prezes – dr Paweł Wiśniewski

2) I wiceprezes – prof. dr hab. Stanisław Kosiński

3) II wiceprezes – dr Wójcik Michał

4) Skarbnik – mgr Czernij-Jezierska Justyna

5) Sekretarz – mgr Anna Szkoła

Komisja Rewizyjna Oddziału

1) Przewodniczący – dr Komorska Marta

2) Sekretarz – dr Arkadiusz Biały

3) Członek Komisji – ks. dr Tułowiecki Dariusz

Po ukonstytuowaniu się nowo wyłonionych władz Oddziału miała miejsce krótka dyskusja dotycząca przyszłych działań, które Oddział Lubelski PTPS mógłby zrealizować. Następnie prowadzący obrady uznał, że porządek zebrania został zrealizowany i podziękował wszystkim za uczestnictwo w zebraniu.